Algemene voorwaarden en herroepingsrecht

In geval de koper over een herroepingsrecht beschikt:

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

In geval de koper niet over een herroepingsrecht beschikt:

“De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.”

ALGEMENE LEVERINGS EN VERKOOPSVOORWAARDEN

BELANGRIJKE MEDEDELING
Let op! Om eventuele beschadigingen of irritaties aan de ogen te vermijden raden wij u  aan om minstens jaarlijks – en bij voorkeur om de zes maanden – uw ogen te laten controleren door een specialist.

Vergeet niet dat sterktes en krommingen van ogen kunnen veranderen.
In geval de koper over een herroepingsrecht beschikt:

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

In geval de koper niet over een herroepingsrecht beschikt:

“De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.”

Artikel 1: DEFINITIES

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

 1. Algemene Leverings- en Verkoopsvoorwaarden: onderstaande bepalingen
 2. Eurolook: BVBA Eurolook, met maatschappelijke zetel te 8700 TIELT, Deken Darraslaan 85, zijnde gebruiker van deze voorwaarden
 3. Aanbieding: elk aanbod van Eurolook een overeenkomst met haar aan te gaan
 4. Bestelling: iedere aanvaarding van een aanbieding van Eurolook
 5. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt
 6. Overeenkomst: iedere acceptatie door Eurolook van een bestelling geplaatst door de koper
 7. Goederen: alle lichamelijke roerende zaken waarop overeenkomsten tussen de koper en Eurolook betrekking hebben
 8. Levering: het door of namens Eurolook feitelijk ter beschikking stellen van goederen aan de koper

Artikel 2: VOORWERP EN TOEPASSELIJKHEID

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in het kader van de online verkoop zowel binnen als buiten de Benelux. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen Eurolook en de koper te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering.

Deze voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijke of gedrukte voorwaarden van de koper.
Door te bestellen accepteert de koper de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door de beheerder van de webwinkel werden aanvaard.

Artikel 3: BESTELLING

De bestellingen gebeuren online via de webwinkel te vinden op www.eurolook.be. De koper krijgt een schriftelijke orderbevestiging van zijn bestelling per e-mail via het e-mailadres dat door hem werd opgegeven.

Geplaatste bestellingen worden pas bindend – en leiden tot het ontstaan van een koop-verkoopovereenkomst – na ontvangst van de orderbevestiging.

Bestellingen kunnen worden geweigerd, zonder enig verhaal of vergoeding. Op schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn zal aan de koper de reden van eventuele weigering worden medegedeeld.

Artikel 4: LEVERING

De meeste goederen zijn uit voorraad leverbaar.

De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en kan van worden afgeweken. In elk geval verbindt Eurolook zich er toe de goederen binnen 12 weken te rekenen van de dag volgend op die waarop de koper orderbevestiging van Eurolook heeft ontvangen, te leveren. Een vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de koper. De koper heeft evenmin het recht in dat geval de uitvoering van enige op hem jegens Eurolook  rustende verplichting op te schorten. In geval van overmacht is Eurolook naar haar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat koper jegens Eurolook  aanspraak kan maken op enige vergoeding. Onder overmacht wordt niet-limitatief verstaan: overmacht, faillissement, alsook het in gebreke blijven van de fabrikant.

Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens Eurolook rustende verplichting uit de overeenkomst heeft Eurolook het recht verdere leveringen op te schorten tot op het ogenblik waarop de koper zich terug in regel stelt.

Voor verzendingen binnen de Benelux bedragen de verzendingskosten forfaitair 6,50 EUR per verzending. Voor ander verzendkosten klik hier

Artikel 5: PRIJS

De prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

De op de website vermelde prijzen van de door Eurolook aangeboden goederen op het ogenblik van de bestelling vinden toepassing en worden behoudens overmacht door Eurolook gegarandeerd.

Artikel 6: BETALING

De goederen worden pas geleverd na ontvangst van de betaling.

De betalingen gebeuren per overschrijving.

De koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem ingestelde tegenvordering tegen Eurolook in mindering te brengen. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten.

Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangegeven op de website.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID

Eurolook levert de producten aan de hand van gegevens door de koper aan Eurolook verstrekt. Eurolook gaat er van uit dat de koper zijn ogen regelmatig, bij voorkeur elke zes maanden, laat controleren door een oogarts of contactlensspecialist. De koper bevestigt dit uitdrukkelijk bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Eurolook geleverde producten worden weergegeven op de CE productinformatie van de fabrikant. De verpakkingen van de door Eurolook  geleverde producten betreffen deze van de fabrikant. De koper verbindt zich ertoe de instructies en gebruikvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van onduidelijkheid voorafgaandelijk contact op te nemen met de fabrikant. Eurolook  is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant. Eurolook is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen voor het oog. Eurolook kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

Artikel 8: WETTELIJKE GARANTIE

De koper beschikt over een wettelijk voorziene waarborg van 2 jaar.

 1. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen.
 2. De koper dient niet-zichtbare gebreken binnen de twee maanden na het tijdstip waarop het gebrek werd ontdekt of behoorde te zijn ontdekt per aangetekend schrijven aan Eurolook te melden. Bij het niet-respecteren van voormelde termijn wordt de koper geacht de niet-zichtbare gebreken te hebben aanvaard.
 3. De koper dient zichtbare gebreken onmiddellijk per aangetekend schrijven te melden. Meldt de koper niet onmiddellijk, dan wordt de koper geacht de zichtbare gebreken te hebben aanvaard.
 4. Vetusteit maakt geen gebrek aan overeenstemming uit.
 5. De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Eurolook. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Eurolook aangewezen derde, vervalt de garantie.
 6. De factuur vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van levering.
 7. De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan derhalve niet toegepast worden indien het product van eigenaar verandert.
 8. Het gebruik maken van de wettelijke garantie ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9: BESCHERMING PRIVACY

De persoonlijke gegevens die door de koper in het kader van een bestelling bij Eurolook wordt verstrekt, wordt onder verantwoording van de zaakvoerder in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door Eurolook  worden gebruikt voor de publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens te allen tijde opvragen bij Eurolook en de verwijdering of de aanpassing ervan verzoeken. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketingtoepassingen worden gebruikt. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Artikel 10: HERROEPINGSRECHT

Conform de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming beschikt de koper – behoudens uitzondering hierna – over een herroepingsrecht. De koper beschikt niet over een herroepingsrecht wanneer het de levering van goederen betreft die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Voor de overige goederen heeft de koper het recht aan Eurolook mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. De koper dient aan Eurolook  kenbaar te maken het product te willen retourneren waarbij eventuele verzendinstructies van Eurolook dienen te worden opgevolgd. Wat de naleving van de herroepingstermijn betreft, wordt de kennisgeving aan Eurolook als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor Eurolook beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn.

De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen worden door de koper gedragen. Het betreft een verplichting in hoofde van de koper dat het artikel voldoende wordt gefrankeerd. Een retourzending wordt enkel geaccepteerd nadat de koper voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Eurolook.

De koper krijgt de aankoopprijs van het product, inclusief de door Eurolook aangerekende verzendingskosten binnen twee weken na retourontvangst teruggestort via het bankrekeningnummer vermeld op de overschrijving. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling indien het product is gebruikt, de verpakking is beschadigd of de bestelling werd geopend en/of niet in de originele verpakking werd geretourneerd.

Download hier het modelformulier voor herroeping.

Artikel 11: TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Het Belgische recht is van toepassing. Bij geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd, met uitzondering van die geschillen die onder de bevoegdheid van de vrederechter vallen. Voor dergelijke geschillen is het vredegerecht te Tielt bevoegd.

Artikel 12: CONTACT

Dienst na verkoop:
BVBA Eurolook (BE 0443.159.148)
Deken Darraslaan 85
8700 TIELT
Tel: 051/40.74.35
E-mail: [email protected].
HR 73141